ขอความอนุเคราะห์ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล

วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560
ณ สนามกอล์ฟ Green Valley Country Club
บางนา-ตราด Km.15. T-off 12.30 น.

สิ่งที่แนบมาด้วย 1.แผ่นพับรายละเอียดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
2.ใบสมัครกอล์ฟเพื่อการแข่งขัน

ด้วยสมาคมชุบสังกะสีไทยกาหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลขึน้ ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ สนามกอล์ฟ Green Valley Country Club บางนา-ตราด Km.15. T-off 12.30 น.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของสมาคมฯ และผู้เกี่ยวข้องที่ทาธุรกิจกัลวาไนซ์และธุรกิจที่เกื้อกูลกัน โดยรายได้จาการจัดการแข่งขันจะนาไปใช้เป็นทุนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ซึ่งเป็นองค์กรทาง วิชาการการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านกัลวาไนซ์ และเทคโนโลยีการผลิต ระหว่างสมาชิกกับ ผู้ประกอบการ โดยการดาเนินการทางสมาคมฯไม่แสวงหากาไร

ในการนี้ทางสมาคมชุบสังกะสีไทย จึงเรียนมาเพื่อขอความสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อให้สมาคมฯ สามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วยดี และพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยขอให้ร่วมส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเพื่อการกุศล โดยมีค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทีมทั่วไป 30,000 บาท และทีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ 50,000 บาท

กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณวิภาวดี แซ่คู
โทร: 086-5006517 Fax.0 2871 5964
Email : tgaassociation@hotmail.com
สมาคมชุบสังกะสี หวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดีจากท่าน จึงขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


ดาวน์โหลดใบสมัครและโบรชัวร์

กลับหน้ารวมข่าวสาร