สมาคมมีความยินดีที่จะมีโอกาสได้เผย
แพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการชุบเคลือบสังกะสี
วิธีการออกแบบงานถึงคุณสมบัติพิเศษ
ของการชุบเคลือบสังกะสี เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ใช้งานทั้งระดับครัวเรือน อุตสาหกรรม ไปจนถึงระดับประเทศ

กระบวนการชุบสังกะสีดำเนินการในโรงชุบที่มีมาตรฐาน มีการควบคุมไอควัน และไอความร้อนเป็นอย่างดี นอกจากน้ี้ สังกะสีเป็นโลหะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวด ล้อม มีความปลอดภัยและยังจัดเป็นแร่ ธาตุ ที่เป็นสารอาหารจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต

สมาคมชุบสังกะสีไทยจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลขึน้ ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ สนามกอล์ฟ Green Valley Country Club