ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มอุตสาหกรรมชุบสังกะสีในประเทศไทย โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อให้คำปรึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการชุบสังกะสีแก่ผู้ใช้งาน และผู้ที่สนใจ

สมาชิกของทางสมาคมนอกจากกลุ่มอุตสาหกรรมชุบสังกะสียังประกอบ ด้วยจากหลายภาคส่วน อาทิ อุตสาหกรรมเหล็ก กลุ่มบริษัทผู้ออกแบบงาน เหล็ก กลุ่มบริษัทวิศวกรรม กลุ่มบริษัทสถาปนิก

นอกจากนี้ทางสมาคมมีการประสานกับสมาคมชุบสังกะสีจากทั่วโลกอย่าง ใกล้ชิด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีใหม่ เพื่อที่ทางสมาคม สามารถที่จะเผอแพร่ข้อมูล ข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่สมาชิก และผู้ที่ สนใจ

สมาคมมีความยินดีที่จะมีโอกาสได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการชุบสังกะสี วิธีการออกแบบงานเพื่อการชุบสังกะสี รวมถึงคุณสมบัติพิเศษของการชุบ สังกะสี เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานทั้งระดับครัวเรือน อุตสาหกรรม ไปจนถึงระดับประเทศ